22 610-67-77

Czym jest przemoc wobec dzieci – rodzaje krzywdzenia

Czym jest przemoc wobec dzieci?

Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania, niewywiązywanie się z opieki, które ma konsekwencje d;a zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka. Przemocą jest także celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzeniu dziecka. Wiele zachowań krzywdzących jest obwarowanych sankcją karną przewidzianą przez kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz kodeks karny.

Zgodnie z definicją WHO krzywdzenie/ przemoc wobec dzieci ma miejsce w sferze zaniedbania, krzywdzenia fizycznego, emocjonalnego oraz seksualnego.

Zaniedbywanie

Do tej kategorii zachowań wobec dzieci należą przede wszystkim:

 • nie zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka
 • nie zapewnianie dziecku odpowiedniego jedzenia i picia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa

Krzywdzenie fizyczne

Przemoc fizyczna to wszelkiego rodzaju działania wobec dziecka powodującenieprzypadkowe urazy. Do tej kategorii zachowań należą m. in.

 • celowe uszkodzenie ciała
 • zadawanie bólu
 • groźba uszkodzenia ciała

Krzywdzenie emocjonalne

Przemoc emocjonalna to rozmyślne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej zachowania dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka, w tym zaburzenia osobowości, niskie poczucie własnej wartości, stany nerwicowe i lękowe. Do zachowań krzywdzących dzieci emocjonalnie należą m. in.

powtarzające się:

 • poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka
 • wyzwiska
 • groźby, szantaż, straszenie
 • sarkazm
 • wywoływanie poczucia winy
 • obwinianie i krytykowanie dziecka
 • wciąganie dziecka w konflikty dorosłych
 • manipulowanie dzieckiem (uzależnianie od dorosłego, realizowanie potrzeb dorosłego poprzez dziecko)
 • emocjonalne odrzucenie, faworyzowanie jednego z dzieci w rodzeństwie
 • brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości
 • wymagania i oczekiwania wobec dziecka, którym nie może sprostać
 • ograniczanie samodzielności i odpowiedzialności dziecka

Krzywdzenie seksualne

To każde zachowanie osoby dorosłej, silniejszej i/lub starszej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. Do tej kategorii zachowań należą:

 • dotykanie genitaliów dziecka w celu doznania przyjemności seksualnej przez dorosłego lub z innego powodu nie związanego ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • zmuszanie dziecka do dotykania genitaliów innej osoby lub seksualnych „zabaw”
 • zmuszanie dziecka do masturbacji
 • penetracja
 • pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych
 • pokazywanie dziecku genitaliów swoich lub innej osoby
 • obnażanie dziecka nie związane ze sprawowaniem nad nim opieki
 • fotografowanie dziecka w seksualnych pozach
 • zachęcanie dziecka do obserwowania lub słuchania aktów seksualnych
 • prowadzenie z dzieckiem rozmów na tematy seksualne wykraczające poza edukację seksualną

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content