22 610-67-77

Regulamin wychowanka

Wychowankami Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Warszawie są dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Ognisku jest dobrowolne. Wychowankowie mogą przebywać na terenie budynku i placówki w godzinach jej otwarcia. Na udział w zajęciach powinni wyrazić zgodę rodzice.

I. Wychowanek Ogniska ma prawo:

 1. Korzystać za sprzętu i wyposażenia placówki nieodpłatnie za pozostawieniem w sekretariacie legitymacji szkolnej.
 2. Przejawiać własną aktywność w zdobywaniu nowych umiejętności podczas zajęć i zabaw.
 3. Wybierać zajęcia prowadzone przez wychowawców w kołach zainteresowań.
 4. Brać udział w imprezach, konkursach, przeglądach i turniejach na terenie placówki.
 5. Oczekiwać poszanowania swoich praw, a w szczególności:
  1. prawo do życia w szacunku i bezpieczeństwie
  2. prawo do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, wyznanie
  3. prawo do prywatności i tajemnicy
  4. prawo do wyrażania swoich przekonań i emocji
  5. prawo do realizowania talentów, zdolności umysłowych i fizycznych
  6. prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach
  7. prawo do informacji.
 6. Współtworzyć i brać udział w działaniach samorządu wychowanków.

II. Wychowanek Ogniska ma obowiązek:

 1. Dbać o dobre imię placówki zgodnie z jej tradycją.
 2. Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora placówki i rady pedagogicznej.
 3. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
  1. okazywać szacunek dorosłym i kolegom
  2. szanować poglądy i przekonania innych ludzi
  3. przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu.
 4. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
 5. Przestrzegać zakazu palenie tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków lub środków odurzających.
 6. Troszczyć się o mienie placówki i jej estetyczny wygląd utrzymując czystość i porządek, w szczególności zaś:
  1. przebywać w zmienionym obuwiu na terenie budynku.
 7. Wychowanek, który bierze udział w zajęciach edukacyjnych, sekcji sportowej lub odrabia lekcje zobowiązany jest do wyciszenia telefonu komórkowego.

III. Nagrody i kary

 1. Wychowanek może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za udział w zajęciach, konkursach i imprezach:
  1. wyróżnienie wobec zespołu lub ogółu wychowanków przez wychowawcę lub dyrektora
  2. dyplom, nagroda rzeczowa
  3. pisemna pochwała do wychowanka, do jego rodziców lub do szkoły
  4. wpis do kroniki Ogniska.
 2. Za złe zachowanie i nieprzestrzeganie regulaminu wychowanek może zostać ukarany przez wychowawcę lub dyrektora placówki:
  1. ustnym upomnieniem lub naganą
  2. pisemnym upomnieniem lub naganą
  3. poinformowaniem rodziców lub szkoły o nagannym postępowaniu wychowanka
  4. czasowym zawieszeniem w zajęciach
  5. wydaleniem z terenu placówki.
  6. skreśleniem z listy wychowanków (po podjęciu uchwały przez Rade Pedagogiczną i zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków) w przypadku szczególnie rażącego naruszenie statutu i obowiązujących w placówce regulaminów.
 3. Wychowanek ma prawo (poprzez swojego prawnego opiekuna) odwołać się od nałożonej kary do dyrektora placówki, rady pedagogicznej oraz do Kuratorium Oświaty w terminie 7 dni od nałożenia kary.
 4. Kary stosowane wobec wychowanka nie mogą naruszać prawa do nietykalności i godności osobistej.
 5. W wypadkach wymagających szczególnego postępowania pedagogicznego wychowawca lub dyrektor placówki sporządza wraz w wychowankiem kontrakt, którego celem jest korekta zachowania oraz wzrost autokontroli wychowanka. Kontrakt zawiera w szczególności zobowiązania, jakie przyjmuje wychowanek oraz termin ich realizacji.

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content