22 610-67-77

Przedmiot działalności

 

Cele i zadania Ogniska

1. Działalność Ogniska skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy, a w szczególności z terenu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, 

2. Cele Ogniska obejmują:

1) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

2) doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy;

3) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego;

4)kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;

5) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

6)kształtowanie postaw zgodnych z zasadami współżycia społecznego;

7) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;

8) umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej oraz uprawiania wybranej dyscypliny sportowej;

9)rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki oraz kontaktu z przyrodą w oparciu o wiedzę o ochronie środowiska.

 

3. Ognisko realizuje cele, o których mowa w ust. 2, w szczególności poprzez:

1) organizowanie imprez, w tym przeglądów, wystaw, konkursów, akcji, festiwali;

2) organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży w szczególności poprzez organizację zawodów, turniejów, rajdów, wycieczek, biwaków, pikników dla wychowanków oraz rodziców;

3) podejmowanie działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;

4) realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych uwzględniających:

a) wypracowanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami;

b) dostosowanie treści, metod i form organizacji zajęć do możliwości psychofizycznych wychowanków;

c) otaczanie szczególną opieką dzieci i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej, a także pozostającej w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

d) umożliwienie i wsparcie działań w zakresie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem;

e) tworzenie systemu uzupełniających się działań wychowawczych, opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalnych, socjoterapeutycznych w stosunku do młodzieży i rodziny.

 

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content