22 610-67-77

Zasady funkcjonowania

Ognisko prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 1. W Ognisku są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 2. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących, co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo.
 3. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut a klubowych 60 minut.
 4. Za zgodą organu prowadzącego lub na zajęciach terapeutycznych liczba wychowanków w grupie może być niższa od liczby określonej w ust. 3.
 5. Organizację zajęć stałych i klubowych określa tygodniowy plan zajęć Ogniska.
 6. Godziny pracy Ogniska ustala Rada Pedagogiczna, zgodnie z możliwościami Ogniska i potrzebami środowiska. Godziny te mogą być korygowane.
 7. Szczegółową organizację Ogniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 8. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki oraz ogólną liczbę godzin zajęć, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

Ognisko opracowuje własne programy i plany pracy.

 

Rekrutacja uczestników zajęć

 1. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie karty uczestnika złożonej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Ognisko przyjmuje wychowanków zgodnie z przepisami prawa, zapewniając równe szanse w przyjęciu wszystkim chętnym.
 3. Nabór uczestników zajęć prowadzony jest w ciągu całego roku.
 4. Nabór wychowanków prowadzą zwłaszcza nauczyciele placówki propagując ofertę w formie m.in.: opracowanych plakatów, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, informacji w środowiskach masowego przekazu, spotkań w klasach w obecności wychowawcy, spotkań z pedagogami szkolnymi, akcji otwartych dni i prezentacji osiągnięć poszczególnych form zajęć.

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content