22 610-67-77

Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w

Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Warszawie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

 1. w sprawie      ochrony      osób      fizycznych      w      związku      z      przetwarzaniem      danych      osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Warszawie, oraz o przysługujących prawach dla osób których te dane dotyczą.
 2. Administratorem danych osobowych  jest  Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  nr  1  reprezentowane  przez  dyrektora mgr Katarzynę Gugałę.
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w placówce sprawuje Inspektor Ochrony Danych – Katarzyna Hardecka. Można kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem własnych danych osobowych, za pomocą poczty elektronicznej na adres: opp1_iod@dbfopld.waw.pl
 4. Administrator danych osobowych – Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 – przetwarza dane na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim są to:
   • Karta Nauczyciela1,
   • Prawo oświatowe2,
   • ustawa o systemie oświaty3,
   • ustawa o systemie informacji oświatowej4,
   • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych5,
   • Kodeks pracy6,
   • rozporządzeń do ustaw7,
  2. wyrażonej zgody;
  3. zawartej
 5. Dane osobowe są przetwarzane w zależności od podstawy w celu/celach
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  2. określonego w treści zgody;
  3. realizacji zawartej
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej;
  2. podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności o podstawy przetwarzania przez okres:
  1. określony w obowiązujących przepisów prawa;
  2. zawarty w zgodzie;
  3. realizacji

okres niezbędny   do   realizacji   celu/celów   określonych   w  pkt   4,   a   po   tym  czasie  przez   okres   oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)

4 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159).

5 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203, ze zm.)

6 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.)

7 Np. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe   muszą   być   usunięte   w    celu    wywiązania   się    z    obowiązku           wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych    jest    niezgodne z   prawem, a  osoba,  której  dane  dotyczą,   sprzeciwia   się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych,  do  czasu   ustalenia  czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest  niezbędne  do  wykonania   zadania   realizowanego   w   interesie  publicznym   lub w   ramach   sprawowania   władzy   publicznej   powierzonej   Administratorowi   lub   jest   niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
  6. ze względu na  fakt,  iż  jedyną  przesłanką  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa,  nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem https://uodo.gov.pl/ .
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe:
  1. gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
  2. podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content