22 610-67-77

BIP

Przedmiot działalności

  Cele i zadania Ogniska 1. Działalność Ogniska skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy, a w szczególności z terenu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,  2. Cele Ogniska obejmują: 1) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 2) doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy; 3) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego; 4)kształtowanie Read More…

Kompetencje

W Ognisku zatrudnia się: pracowników pedagogicznych: nauczycieli, wychowawców i instruktorów  pracowników administracyji i obsługi.   Działalność Ogniska może być uzupełniana świadczeniami praktykantów i wolontariuszy. Prowadzący zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z wychowankami opowiadają za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków.

Zasady funkcjonowania

Ognisko prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. W Ognisku są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących, co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo. Godzina Read More…

Status prawny

Placówka rozpoczęła działalność 1 września 2008 na podstawie uchwały Nr XXXVII/1142/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie założenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Warszawie, ul. Kwatery Głównej 11. Placówka uzyskała w dniu 10 lipca 2009 nazwę „Jordanek” na mocy uchwały Nr LVIII/1805/2009 Rady miasta stołecznego Read More…

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna: Dyrektor Pracownicy pedagogiczni Administracja i obsługa:  Kierwonik gospodarczy Dozorcy  Woźne

Władze

Dyrektor: mgr Edyta Trębicka

Biuletyn Informacji Publicznej

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR1 „JORDANEK” KWATERY GŁÓWNEJ 11 04-294 WARSZAWA tel./fax: (22) 610 67 77 www.opp1.waw.pl adres e-mail: opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content